ادامه تظاهرات کارگران آنگلوگولد آشانتی در افریقای جنوبی بعد از شنیدن خبر اخراج دسته جمعی بدلیل حاضر...
ادامه تظاهرات کارگران آنگلوگولد آشانتی در افریقای جنوبی بعد از شنیدن خبر اخراج دسته جمعی بدلیل حاضر...
جست و جو ی پیشرفته