گوردن براون، نخست وزیر بریتانیا، در حال گفتگو با گیلیان دافی پخش ناخواسته صحبت های خصوصی گوردون...
گوردن براون، نخست وزیر بریتانیا، در حال گفتگو با گیلیان دافی پخش ناخواسته صحبت های خصوصی گوردون...
+ ) - عجب دافی‏های...!( + ) - چرا گیر می‏دید الکی!؟( + ) 5. یک‏روز دوست دارم عبارات جستجو شده در...
+ ) - عجب دافی‏های...!( + ) - چرا گیر می‏دید الکی!؟( + ) 5. یک‏روز دوست دارم عبارات جستجو شده در...
+ ) - چرا گیر می‏دید الکی!؟( + ) 5. یک‏روز دوست دارم عبارات جستجو شده در سایت‏های جستجو که سایت...
+ ) - چرا گیر می‏دید الکی!؟( + ) 5. یک‏روز دوست دارم عبارات جستجو شده در سایت‏های جستجو که سایت...
+ ) - آخ چه دخترای خوبی! چه زود پشیمون می‏شن!( + ) - عجب دافی‏های...!( + ) - چرا گیر می‏دید الکی!؟(...
+ ) - آخ چه دخترای خوبی! چه زود پشیمون می‏شن!( + ) - عجب دافی‏های...!( + ) - چرا گیر می‏دید الکی!؟(...
Gordon Brown tidak menyadari bahwa mikrofon masih nyala Gordon Brown mengatakan dia merasa malu...
Gordon Brown tidak menyadari bahwa mikrofon masih nyala Gordon Brown mengatakan dia merasa malu...
جست و جو ی پیشرفته